شماره تماس

0090-5467724056

شماره موبایل واتس آپ

09011295320

نشانی

ارومیه مولوی دو

İstanbul. Şehri emin 7.sokak